Headerbild

Agenda Årsmöte 2023

2023-03-06 i Möten


Agenda Årsmöte 2023


§ 1                 Mötets öppnande.

§ 2                Fastställande av närvaroförteckning tillika röstlängd.

§ 3                Val av ordförande och sekreterare för mötet.

§ 4                Val av protokolljusterare samt rösträknare.

§ 5                Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

§ 6       Fastställande av föredragningslista inkl. ev. övriga ärenden som
har inkommit.

§ 7                Föredragning av verksamhetsberättelse samt resultat och
balansräkning för 2022.

§ 8                Föredragning av revisionsberättelse.

§ 9                Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.

§ 10               Beslut om medlemsavgifter för 2024 (enskild-, familj- och ständig
medlem)

§ 11               60 årsfest intention, ekonomi, festkommitté.

§ 12              Beslut om verksamhets- och ekonomisk plan för 2023.

§ 13               Val av styrelse, ordförande på 1 år, 3 ordinarie ledamöter på 2 år, 1
suppleant på 2 år.                             

§ 14               Val av revisor.

§ 15               Val av valberedning.

§ 16               Utdelning av förarersättning.         

§ 17               Årsmötet avslutas, styrelsen samlas för konstituerande möte efter
årsmötet.